Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

5460 95e1
Reposted fromlaters laters viacoloredgrayscale coloredgrayscale
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialottee lottee
0146 c2d2
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viashampain shampain

September 18 2017

Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoziomki poziomki
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
9812 bd48 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

3163 2043 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffeebitch coffeebitch
7209 bf45 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viacristinaa cristinaa
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianezavisan nezavisan
1753 d64c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
2185 15d5 500
Słowniczek na nowy rok szkolny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashampain shampain
4215 b8f5
Reposted fromjecer jecer viashampain shampain

September 11 2017

Just met Christian Bale
Reposted fromvautee vautee vianoisetales noisetales
1838 e0ac
Reposted fromsoSad soSad viaGoldenHare GoldenHare
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalmostlover almostlover

September 08 2017

7799 edb3 500
Reposted from0 0 viabudas budas
7933 6ebe 500
Reposted fromtfu tfu viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl