Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

9305 c83c
Reposted fromhemosexual hemosexual vianezavisan nezavisan
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viashampain shampain
1209 a400 500
Reposted fromJamalus Jamalus viashampain shampain
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viacristinaa cristinaa

October 19 2017

1027 78b8 500
Reposted fromenn0 enn0 viano-longer-kore no-longer-kore
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanything anything
4170 7137 500
Reposted fromtfu tfu viaanything anything
3090 f1e5 500
Reposted fromfungi fungi viasatyra satyra
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viasatyra satyra
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasatyra satyra

September 28 2017

5460 95e1
Reposted fromlaters laters viacoloredgrayscale coloredgrayscale
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness vialottee lottee
0146 c2d2
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viashampain shampain

September 18 2017

Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoziomki poziomki
7779 ac24 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
9812 bd48 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

3163 2043 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl