Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

1338 90f8 500
Reposted fromlychnis lychnis viaadzix69 adzix69

April 18 2017

9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vianezavisan nezavisan
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viashampain shampain
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashampain shampain

when the porn doesn’t explain why they are having sex

Reposted fromfagshionista fagshionista viashampain shampain
3857 685a 500
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaseeyouinthehell seeyouinthehell

April 17 2017

8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viacoffeebitch coffeebitch
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viacoffeebitch coffeebitch
4225 2381 500
byle do Wigilii...
2419 3d87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover
2197 9b02
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 vianoisetales noisetales
0188 630b 500
Reposted fromexistential existential viajustmess justmess

April 16 2017

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaGoldenHare GoldenHare
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
Ten świat nigdy nie był idealny i nigdy nie będzie. Będzie za to ciężki i straszny, a jeśli będziesz miała szczęście, okaże się także piękny i zachwycający. Musisz najpierw jednak przetrwać najgorsze, by móc doświadczyć najlepszego.
— Carrie Ryan
Reposted fromzoou zoou vianezavisan nezavisan
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viapuszka puszka
3667 36db 500
Reposted frompapaj papaj viapuszka puszka
3260 ff0c 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viamagdulum magdulum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl