Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
2400 f5fe 500
Reposted frommaiqilai maiqilai viacoffeebitch coffeebitch
5992 fbd9 500
Reposted frommart6na mart6na viacoffeebitch coffeebitch
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaGoldenHare GoldenHare
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viapuszka puszka
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viasatyra satyra
1809 294b 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viaanything anything
3927 8182 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaanything anything
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viaanything anything

June 14 2017

Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1053 687e
Reposted fromdoener doener viacoloredgrayscale coloredgrayscale
7135 6c34 500
Reposted fromkabu kabu vianoisetales noisetales
9272 3681 500

englishsn0w:

when they finally kiss after 65k words

Reposted fromfenharell fenharell vianoisetales noisetales
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

1587 5112
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacoffeebitch coffeebitch
6860 51c6
Reposted fromcalifornia-love california-love viacyna cyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl