Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

3928 5f3f 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viashampain shampain
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viashampain shampain
0841 1d6b
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viashampain shampain
0793 8e9c
Reposted fromfungi fungi viacoloredgrayscale coloredgrayscale
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1180 9357 500
Reposted frompunisher punisher viasoadysta soadysta

October 14 2018

6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viashampain shampain
3551 722f
Reposted fromEtnigos Etnigos
9730 0ffc 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianezavisan nezavisan
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viapredictableannie predictableannie
4837 08ea 500

October 13 2018

7133 b962 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka

October 12 2018

0489 c369
Reposted fromPoranny Poranny viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl